Ochrana osobných údajov

                                   OBCHODNÉ PODMIENKY A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV                                                     

   Sme radi, že ste si vybrali práve náš internetový obchod. V rámci reklamácie a vrátenia tovaru sa Vám budeme snažiť poskytnúť čo najexkluzívnejšie a najpohodlnejšie služby.

    Úvodom by sme Vás poprosili, aby ste si ešte pred uskutočnením objednávky dôkladne premerali všetky veľkosti. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať a my Vám ochotne poskytneme požadované informácie. Takto si ušetríte prípadne vzniknuté nepríjemnosti spojené s vrátením tovaru.

Každý produkt je jedinečný a pochádza z inej časti sveta, od iného dizajnéra či módneho návrhára. Preto sa mnohokrát stáva, že sa veľkosti môžu líšiť od našich slovenských  štandardných veľkostí, na ktoré sme zvyknutí. Dávame si však záležať a tieto rozdiely si dôkladne všímame a snažíme sa Vás o nich informovať hneď v popise produktu.  
Keďže každý produkt sa na sklade nachádza naozaj len v limitovanom a obmedzenom počte kusov, v prípade vrátenia tovaru z dôvodov nevyhovujúcich veľkostí je pravdepodobné, že Vám už nebudeme schopní produkt vymeniť za rovnaký. Akonáhle nám však vrátite tovar nepoškodený, nenosený, v originálnom balení a s originálnymi visačkami (info. viď. nižšie), Vám promptne vrátime peniaze na Vami požadovaný účet.


    Vami zakúpený tovar môžete hocikedy do 10 dní od jeho prevzatia vrátiť. Peniaze Vám budú vrátené najneskôr do 15 dní na Vami uvedené číslo účtu - v prípade neposkytnutia čísla =učtu lehota 15dní začína plynúť odo dňa poskytnutia čísla účtu.
 

                                                   Všeobecné ustanovenia                                                                                             

Obchodné podmienky internetového obchodu www.faktorx.sk vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu www.faktorx.sk / www.faktorx.eu, ktorý sa zaoberá predajom oblečenia, obuvi a doplnkov extravagantného, exkluzívneho a luxusného charakteru.

Prevádzkovateľ je firma:
MAXruder s.r.o.
Sídlo: Pažitie 56
Žilina 01009
Ičo:46279954
Dič:2023330023

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 75367/ B

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba (zákazník),
ktorá má možnosť objednať tovar v internetovom obchode www.faktorx.sk. Po odoslaní objednaného tovaru predávajúcim sa kupujúci stáva príjemcom tovaru. Predávajúci je povinný zabezpečiť doručenie tovaru na miesto, ktoré určil kupujúci. Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý bol objednaný kupujúcim a zaslaný predávajúcim. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami.

Spotrebiteľ je podľa Zákona 108/2000 Z.z. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar, alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

                                                                                                 Ochrana osobných údajov

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, čísla telefónu a e-mailovej adresy.

Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pre činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.faktorx.sk v sekcii Môj profil.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.faktorx.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane!
 

                                                                                                         Reklamácie:                                                                                                                                             

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok v zmysle ustanovení Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ reklamačný poriadok“). Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.

Kupujúcim môže byť
fyzická osoba alebo právnická osoba.
Na všetky predávané produkty sa vzťahuje záručná lehota po dobu 24 mesiacov. Táto záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, či poverenou osobou.  Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia nového tovaru. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil, či sa na ňom nenachádzajú výrobné vady alebo nejaké poškodenia. V prípade zistenia poškodenia alebo výrobnej vady je zákazník povinný urýchlene nás kontaktovať na faktorx@faktorx.sk.

Podmienky vrátenia tovaru:
Reklamáciu si môžete uplatniť predložením účtu, resp. dokladu o zaplatení tovaru do 1 roka od dátumu jeho kúpy. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. V prípade uplatnenia reklamácie je vždy potrebné spísať najskôr zápisnicu o reklamácii, ktorú je možne nájsť na www.fakotrx.sk v sekcii Reklamácie.

Zodpovednosť za vady:
Predávajúci zodpovedá za vady zistené kupujúcim pri prevzatí tovaru. Lehota na uplatnenie práva zodpovednosti za vady veci pri prevzatí kupujúcim (záručná doba) je 24 mesiacov.

Vylúčenie zodpovednosti :
Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:
a) Poškodením, ktoré bolo zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním - nedodržaním zásad používania (v rozpore s návodom na používanie a ochranu),
b) prirodzeným opotrebovaním.
Reklamovaný tovar zasielajte na adresu sídla spoločnosti poistený, dôkladne zabalený s kópiou faktúry a so stručným popisom reklamácie. Nutné je kontaktovať predajcu ešte pred odoslaním tovaru prostredníctvom vyplnenia reklamačného formulára.

                                            Tovar neposielajte na dobierku, dobierky nepreberáme!!!!                                                                                             

Za prípadné straty pri preprave nenesieme zodpovednosť. Prípadné reklamácie sa budeme snažiť vyriešiť k Vašej spokojnosti v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu kupujúceho v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní alebo ak sa reklamácia nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez zavinenia alebo žiadosti kupujúceho, je predávajúci povinný umožniť kupujúcemu odstúpiť od zmluvy alebo mu umožniť výmenu výrobku za nový výrobok.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
-Odovzdaním opraveného tovaru,
-výmenou tovaru,
-vrátením kúpnej ceny tovaru,
-vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
-odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky/e-mailom a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom kópia reklamačného protokolu.
Predávajúci neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich z právnych predpisov a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na Stránkach, ak je to u takých výrobkov a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na Stránkach nemožno interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník nezískal od Predávajúceho v písomnej podobe potom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval

Tovar, ktorý ste u nás zakúpili  NESMIE :
1. Byť z vašej strany nijako poškodený ( čistý, nepoužitý, vrátane pripnutých pôvodných ceduliek a visačiek a obalu)! Tovar nesmie javiť žiadne známky poškodenia či používania! Priložte faktúru (prípadne ju pošlite e-mailom na faktorx@faktorx.sk). 
2. V prípade, že ste k produktu dostali darček či darčekové balenie - musíte ho vrátiť s pôvodným tovarom !

AK nebudú vyššie uvedené podmienky splnené, nie je možné, aby  zákazník bez udania dôvodu odstúpil od zmluvy a zaniká mu právo na vrátenie tovaru do 10dní  ! 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
V prípade, že  zákazník vráti tovar bez udania dôvodu do  10 dní si nemôže nárokovať  na vrátenie poplatku za doručenie ,t.z. poštovné, keďže táto služba mu bola preukázateľne poskytnutá ani náhradu za poštovné pri odosielaní tovaru do sídla predajne.
Tovar musí byť poslaný tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Za prípadné straty poštou atď. nenesieme zodpovednosť.
Pri tovare nám zašlite kópiu faktúry + žiadosť o vrátenie peňazí + údaje pre platbu. Peniaze Vám poukážeme do 7 - 14 dní na číslo účtu uvedené vo Vašej žiadosti. Tovar nám posielajte DOPORUČENE, aby sme spoločne s Vami vedeli zásielku sledovať, čím je možné vyhnúť sa jej prípadnému strateniu.

Posielajte na adresu:
MAXruder s.r.o.
Pažitie 56
Žilina
01009

                                                                     Storno objednávky                                                                                            

Kupujúci má právo zrušiť Objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek do doby pred doručením / čiže pred odoslaním tovaru zo strany predávajúceho, bez akéhokoľvek postihu.
Zrušiť Objednávku možno buď telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
Pri zrušení Objednávky je potrebné uviesť meno a priezvisko, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.
Ak si kupujúci objedná tovar a zvolí si platbu vopred /na účet, pay-pal, card-pay/ a sumu neuhradí do 15 dní - ani objednávku nezruší. Predajca považuje takúto objednávku za stále žiadanú a automaticky mu po 15dňoch tovar zasiela formou ,,na dobierku,,  - k čomu sa účtuje príplatok 2,50 eura k poštovnému 3,39 eurá. 
Pri odmietnutí takejto objednávky zo strany kupujúceho je kupujuci povinny uhradiť poštovné + poplatok za dobierku na účet predajcu
pretože služba odoslania mu bola dokázeteľne poskytnutá!


Dodacia doba, Spôsob a cena doručenia :

Tovar doručíme k Vám domov  do 1 - 3 alebo 5 - 8 pracovných dní. Tovar, pri ktorom je deklarované doručenie na objednávku sa riadi špecifickou dobou dodania, o ktorej Vás bude faktor x aktuálne informovať buď priamo v popise produktu, alebo prostredníctvom e-mailu. Tovar, ktorý sa nachádza na sklade je expedovaný od 1 - 3 pracovných dní. Nevzťahuje sa na štátne sviatky a vopred avizované možné predĺženie doby dodania, napr. kvôli prebiehajúcej pracovnej ceste v zahraničí.

Spôsob a cena doručenia:

- Tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou UPS. 
Za tovar môžete zaplatiť prevodom na  účet, prostredníctvom Trust pay,  Pay-Pal alebo priamo cez Vašu kreditnú kartu. Pri platbe na účet je Kupujúci povinný uviesť variabilný symbol, ktorým je číslo Objednávky.
Faktor x ponúka aj možnosť využitia služby aj na dobierku (mimo produktov, pri ktorých táto možnosť nie je avizovaná). Pri využití tejto služby sa kupujúcemu automaticky navršuje cena o 2,50 eura, ktorá mu je automaticky prirátaná k celkovej sume. Možnosť využitia služby na dobierku sa netýka ČR. Spôsob platby pre zákazníkov z ČR je platba vopred.

- Tovar si môžete vyzdvihnúť aj osobne v sídle firmy,čím ušetríte na poštovnom.
V takomto prípade je ale nutná platba vopred, ktorú Vám písomne potvrdí faktorx.  
Nie je možné si tovar priamo kupovať v sídle firmy. Ponúkame len možnosť tovar si odskúšať a v prípade predošlého zaplatenia a potvrdenia prijatia platby predajcom, je možné si tovar fyzicky vyzdvihnúť v sídle firmy. V takomto prípade je nutné predtým kontaktovať predajcu a upovedomiť ho o osobnom odbere a dohodnúť sa na termíne vyzdvihnutia.

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom E- shopu  je uvedená vždy vedľa konkrétneho tovaru. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v E-shope v poslednom kroku  pri nákupe sú už konečné. Všetky ceny tovaru platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku alebo súbore výrobkov nie je uvedené inak (napríklad časové obmedzenie).

Zákazník je povinný pri zvolení platby na dobierku a následnom neprevzatí tovaru z osobných dôvodov, sumu za poštovné uhradiť ! Inak si predávajúci vyhradzuje právo ho zaradiť na ,,black list,, a v súvislosti s tým mu už nebude následne umožnené využívať platbu na dobierku. Akceptovaná bude len platba vopred. Po uhradení dlžného poštovného mu bude následne opäť umožnené aj v budúcnosti využívať možnosť platby vopred.  

V prípade využitia možnosti vrátenia tovaru do 10 dní alebo reklamácie- sa peniaze za poštovné zákazníkovi nevrátia pretože služba bola preukázateľne využitá. Zákazník taktiež posiela tovar do sídla firmy na vlastné náklady. Výmena- vrátenie - reklamácia tovaru sa vzťahujú len na tovar a nie na služby s tým spojené.

                                                     Objednávka tovaru                                                                                                                                                                                

Minimálna hodnota objednávky je 10,00 € bez poplatku za poštovné.
Ceny za poštovné sa líšia podľa spôsobu platby a celkovej sumy objednávky. Faktor x ponúka dopravu zadarmo na objednávky nad 100€. Inak sa poštovné automaticky prirátava k cene objednávky a zákazník je s konečnou cenou oboznámený hneď na začiatku objednávky. 
Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia v internetovom obchode a to tak, že vybraný tovar vložíte do košíka a následným potvrdením objednávky priamo predávajúcim- na čo je kupujúci automaticky informovaný emailom. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť.

Objednávka je zo strany kupujúceho záväzná  !zákazník ju má možnosť stornovať ešte pred odoslaním viď. vyššie

Ku každej zásielke je na vyžiadanie priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list rovnako ako aj vytlačená faktúra priamo z emailu. Daňový doklad (faktúra) a záručný list sú dodávané spolu s tovarom na vyžiadanie tak, že si zákazník zvolí pribaliť vytlačenú faktúru. Inak je mu faktúra automaticky zaslaná len elektronicky. Takýmto spôsobom sa faktor x snaží prispieť k zlepšeniu ekologického povedomia spoločnosti.  Vaša objednávka po odoslaní bude spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim - na uvedenú e-mailovú adresu. Následne Vám budú  zasielané všetky potrebné informácie ohľadom Vašej objednávky.
Ak predávajúci nemôže dodržať zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo poskytnúť službu, bezodkladne o tom informuje kupujúceho a do 15 dní mu vráti cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok prevodom na účet kupujúceho, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Predajca má právo zrušiť kedykoľvek potvrdenú objednávku, pričom v prípade už zrealizovanom prevode bude zákazníkovi vrátená plná čiastka.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

Iné:
Tovar sa predáva na základe jeho popisu na Stránkach. V popise tovaru môžu byť obsiahnuté Osobitné podmienky týkajúce sa konkrétneho tovaru alebo súboru tovarov, ktoré môžu obsahovať dodacie lehoty, záruky, popredajný servis a ďalšie podmienky.
Predávajúci vynakladá maximálne úsilie, aby popisy a ceny tovarov uvedených na Stránkach boli aktuálne a platné v čase, keď bola príslušná informácia zadaná do systému. Napriek všetkému úsiliu. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary umiestnené na Stránkach. Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočniť drobné úpravy v popise či cenách tovaru bez predchádzajúceho upozornenia. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný, pokiaľ už došlo k Potvrdeniu Objednávky Predávajúci upozorňuje, že informácie na Stránkach sú sčasti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby. Za tieto nepresnosti nesenie Predávajúci žiadnu zodpovednosť. Odporúčaná maloobchodná cena (ak je uvedená) je orientačná cena, ktorú poskytol Predávajúcemu jeho dodávateľ.. K cene objednaného tovaru sa pripočítava cena za prepravu (poplatok za doručenie). Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť voči Kupujúcemu alebo tretím stranám za dočasnú alebo trvalú zmenu, zrušenie alebo nefunkčnosť Stránok (alebo ich časti) bez nutnosti predchádzajúceho upozornenia.

 Záverečné ustanovenia

 Pri nákupe tovaru na E- shope sa zo strany Kupujúceho predpokladá znalosť technických možností internetu a akceptácia technológiou podmienených možných problémov.  Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na Stránky. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Stránkach. Strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe Zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním Objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP Predávajúceho. Tieto VOP boli uverejnené na Stránkach dňa 31.08.2013 a týmto dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť.